Privacybeleid

CV De Kolkleu in Hertme hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij
omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CV De Kolkleu houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als CV De Kolkleu zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van de leden
Persoonsgegevens van de leden van de vereniging worden door CV De Kolkleu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst; waaronder begrepen u te informeren over activiteiten, bijeenkomsten en het toezending van het bulletin;
 • Het uitvoeren van financiële transacties; bijvoorbeeld met betrekking tot uw lidmaatschapscontributie.Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CV De Kolkleu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en e-mailadres;
 • Uw geboortedatum;


Uw financiële gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door CV De Kolkleu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij of kunnen wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • De organisatie van sponsoractiviteiten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Foto’s en video’s
Op onze website en op onze Facebookpagina worden foto’s en video’s van feesten, optochten en andere activiteiten van onze vereniging geplaatst. Deze foto’s en video’s kunnen door
iedereen die onze website of Facebookpagina bezoekt ingezien worden. Leden behouden zich hierbij het recht voor de vereniging te vragen om deze foto’s te verwijderen. Een verzoek hiertoe
kan per mail worden gedaan bij het secretariaat via: bestuur@kolkleu.nl.